សភា​អនុម័ត​លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ​២០១៦ លើ​កូរ៉ុម​៦៦​រូប

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ​២០១៦ ត្រូវបាន​សភា​អនុម័ត​ហេីយលើ​សំឡេងសមា​ជិក​សភា​ មកពីគណបក្ស​ប្រជាជន​៦៦​រូប​ជា​​ឯក​ច្ឆ័ន្ទ ដោយគ្មាន​វត្ត​មាន​​សមាជិក​​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​​ទេ ។

សេចក្តី​ព្រាងច្បាប់​​នេះ​​ ត្រូវ​​ចំណាយ​​ថវិកា​សរុប​ក្នុង​ទឹកប្រាក់​ចំនួន​១៧៤.៦២៤,៧៧លានរៀល ដោយ​​មានកំណើន​១៦,១% បើ​ធៀប​នឹង​​ច្បាប់​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ​២០១៥ ស្មើ២១,៣% នៃលទ្ធ​សរុប​ក្នុង​ស្រុក ។​ សភា​អនុម័ត​ជំពូក​១ លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ​២០១៦