សំបុកឃ្មុំ សង្គមប្រជា ធិបតេយ្យ របស់ ម៉ម សុណង់ដូ ទទួលបានសមាជិក៤៥០ ពីCNRP នៅស្វាយបោ

ភ្នំពេញ៖ ប្រធានគណបក្ស សំបុកឃ្មុំសង្គម ប្រជាធិបតេយ្យ លោក ម៉ម សុណុងដូ បានប្រកាសឱ្យ ដឹងថា សមាជិករបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ(CNRP) ចំនួន៤៥០នាក់ នៅក្រុងបាត់ដំបង បានផ្តាច់ ខ្លួនចូលមករួមជានឹងគណបក្សរបស់លោក។

តាមរយ:បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់លោក ម៉ម សុណង់ដូ បានឱ្យដឹងថា ភូមិកម្មករ សង្កាត់ស្វាយបោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង សមាជិករបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ៤៥០នាក់ បាន ផ្តាច់ខ្លួនចូលរួមជាមួយគណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គម ប្រជាធិបតេយ្យ៕

សំបុកឃ្មុំ សង្គមប្រជា ធិបតេយ្យ របស់ ម៉ម សុណង់ដូ ទទួលបានសមាជិក៤៥០ ពីCNRP នៅស្វាយបោ

សំបុកឃ្មុំ សង្គមប្រជា ធិបតេយ្យ របស់ ម៉ម សុណង់ដូ ទទួលបានសមាជិក៤៥០ ពីCNRP នៅស្វាយបោ

សំបុកឃ្មុំ សង្គមប្រជា ធិបតេយ្យ របស់ ម៉ម សុណង់ដូ ទទួលបានសមាជិក៤៥០ ពីCNRP នៅស្វាយបោ

សំបុកឃ្មុំ សង្គមប្រជា ធិបតេយ្យ របស់ ម៉ម សុណង់ដូ ទទួលបានសមាជិក៤៥០ ពីCNRP នៅស្វាយបោ