ស៊ី​អាយ​អិ​ម​ប៊ី គ្រុប ប្រកាស​ប្រាក់ចំណេញ​សុទ្ធ​ចំនួន ២,០២៤ លាន​រីង​ហ្គី​ត នៅ​ត្រីមាស​ទី​៣ ក្នុង​ឆ្នាំសារពើពន្ធ​២០១៥

ភ្នំពេញ: សម្ព័ន្ធ ស៊ី​អាយ​អិ​ម​ប៊ី គ្រុប បាន​រាយការណ៍​ប្រាក់ចំណេញ​សុទ្ធ​មាន​ចំនួន ២,០២៤ លាន​រីង​ហ្គី​ត នៅ​ចុង​ត្រីមាស​ទី​៣ ឆ្នាំ​២០១៥ ស្មើនឹង​ប្រាក់ចំណេញ​ក្នុង​មួយ​ហ៊ុន ចំនួន ២៣,៩ សេន​។  

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់​សម្ព័ន្ធ ស៊ី​អាយ​អិ​ម​ប៊ី គ្រុប នៅថ្ងៃទី១ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៥ នេះ បានឲ្យដឹងថា ​សម្ព័ន្ធ ស៊ី​អាយ​អិ​ម​ប៊ី គ្រុប បាន​ពិនិត្យឃើញថា​ប្រាក់ចំណូល​ប្រតិបត្តិការ​មានការ​កើនឡើង​ចំនួន ៨,៤​ភាគរយ នៅ​ចុង​ត្រីមាស​ទី​៣ ឆ្នាំ​២០១៥ ជា​នឹង​ការចំណាយ​ប្រតិបត្តិ​ការល្អ បើ​ប្រៀបធៀប​នឹង​ត្រីមាស​ដដែល​នៅ​ឆ្នាំមុន ទោះបីជា​មានការ​កើនឡើង​នូវ​សំ​វិធាន​ចំនួន ១១,៩​ភាគរយ ក៏ដោយ ដែល​ការកើនឡើង​នេះ​បាន​កាត់បន្ថយ​ប្រាក់ចំណេញ​សុទ្ធ​នៅក្នុង​ការធ្វើ​អាជីវកម្ម​ជាធម្មតា ដោយ​មិន​បូក​បញ្ចូល​នូវ​ការចំណាយ​ក្នុង​ការរៀបចំ​រចនាសម្ព័ន្ធ​ឡើងវិញ និង​គម្រោង​កាត់បន្ថយ​បុគ្គលិក​ដោយ​ស្ម័គ្រចិត្ត​។​

​នៅត្រឹម​ត្រីមាស​ទី​៣ ឆ្នាំ​២០១៥ ចំណូល​ពី​ការវិនិយោគ​ប្រចាំឆ្នាំ​រប​ស់​សម្ព័ន្ធ ស៊ី​អាយ​អិ​ម​ប៊ី គ្រុប មាន​ចំនួន ៨,៨ ភាគរយ​។ ចំពោះ​ប្រាក់ចំណេញ​សុទ្ធ​មាន​ចំនួន ៩០២ លាន​រីង​ហ្គី​ត ខ្ពស់ជាង ត្រីមាស​ទី​២ ឆ្នាំ​២០១៥ ចំនួន​២,៩ ភាគរយ​៕​

ស៊ី​អាយ​អិ​ម​ប៊ី គ្រុប ប្រកាស​ប្រាក់ចំណេញ​សុទ្ធ​ចំនួន ២,០២៤ លាន​រីង​ហ្គី​ត នៅ​ត្រីមាស​ទី​៣ ក្នុង​ឆ្នាំសារពើពន្ធ​២០១៥

ស៊ី​អាយ​អិ​ម​ប៊ី គ្រុប ប្រកាស​ប្រាក់ចំណេញ​សុទ្ធ​ចំនួន ២,០២៤ លាន​រីង​ហ្គី​ត នៅ​ត្រីមាស​ទី​៣ ក្នុង​ឆ្នាំសារពើពន្ធ​២០១៥

ស៊ី​អាយ​អិ​ម​ប៊ី គ្រុប ប្រកាស​ប្រាក់ចំណេញ​សុទ្ធ​ចំនួន ២,០២៤ លាន​រីង​ហ្គី​ត នៅ​ត្រីមាស​ទី​៣ ក្នុង​ឆ្នាំសារពើពន្ធ​២០១៥

ស៊ី​អាយ​អិ​ម​ប៊ី គ្រុប ប្រកាស​ប្រាក់ចំណេញ​សុទ្ធ​ចំនួន ២,០២៤ លាន​រីង​ហ្គី​ត នៅ​ត្រីមាស​ទី​៣ ក្នុង​ឆ្នាំសារពើពន្ធ​២០១៥
ស៊ី​អាយ​អិ​ម​ប៊ី គ្រុប ប្រកាស​ប្រាក់ចំណេញ​សុទ្ធ​ចំនួន ២,០២៤ លាន​រីង​ហ្គី​ត នៅ​ត្រីមាស​ទី​៣ ក្នុង​ឆ្នាំសារពើពន្ធ​២០១៥
ស៊ី​អាយ​អិ​ម​ប៊ី គ្រុប ប្រកាស​ប្រាក់ចំណេញ​សុទ្ធ​ចំនួន ២,០២៤ លាន​រីង​ហ្គី​ត នៅ​ត្រីមាស​ទី​៣ ក្នុង​ឆ្នាំសារពើពន្ធ​២០១៥
ស៊ី​អាយ​អិ​ម​ប៊ី គ្រុប ប្រកាស​ប្រាក់ចំណេញ​សុទ្ធ​ចំនួន ២,០២៤ លាន​រីង​ហ្គី​ត នៅ​ត្រីមាស​ទី​៣ ក្នុង​ឆ្នាំសារពើពន្ធ​២០១៥
ស៊ី​អាយ​អិ​ម​ប៊ី គ្រុប ប្រកាស​ប្រាក់ចំណេញ​សុទ្ធ​ចំនួន ២,០២៤ លាន​រីង​ហ្គី​ត នៅ​ត្រីមាស​ទី​៣ ក្នុង​ឆ្នាំសារពើពន្ធ​២០១៥

ស៊ី​អាយ​អិ​ម​ប៊ី គ្រុប ប្រកាស​ប្រាក់ចំណេញ​សុទ្ធ​ចំនួន ២,០២៤ លាន​រីង​ហ្គី​ត នៅ​ត្រីមាស​ទី​៣ ក្នុង​ឆ្នាំសារពើពន្ធ​២០១៥