តេជោ សែន៖ ការចួលរួមរៀបចំស្ថាបនា កសាងសមិទ្ធិផល នៅទីប្រជុំជន និងតំបន់រមណីដ្ឋាន ជួយទាក់ទាញទេសចរណ៍ និងផ្តល់មុខរបរដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា ក្នុងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebok របស់លោក បានចាត់ទុកការយកចិត្តទុកដាក់របស់អាជ្ញាធរខេត្ត ក៏ដូចជាមន្ទីរ និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ឋទាំងអស់ ក្នុងការចូលរួមរៀបចំស្ថាបនាកសាងសមិទ្ឋផលទាំងឡាយនៅតាមទីប្រជុំជន និងនៅតាមតំបន់រមណីយដ្ឋាននានាទូទាំងខេត្ត គឺបានជួយទាក់ទាញទេសចរណ៍ ដែលផ្តល់នូវមុខរបរ និងការងារជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ។

ជាមួយគ្នានេះ សម្តេចតេជោ ក៏មានសង្ឃឹម និងជំនឿយ៉ាងមុតមាំចំពោះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមខេត្តនីមួយៗ ក្នុងការបម្រើការងារសាធារណៈជូនពលរដ្ឋប្រកប ដោយតម្លារភាព និងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត៕

តេជោ សែន៖ ការចួលរួមរៀបចំស្ថាបនា កសាងសមិទ្ធិផល នៅទីប្រជុំជន និងតំបន់រមណីដ្ឋាន ជួយទាក់ទាញទេសចរណ៍ និងផ្តល់មុខរបរដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

តេជោ សែន៖ ការចួលរួមរៀបចំស្ថាបនា កសាងសមិទ្ធិផល នៅទីប្រជុំជន និងតំបន់រមណីដ្ឋាន ជួយទាក់ទាញទេសចរណ៍ និងផ្តល់មុខរបរដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

តេជោ សែន៖ ការចួលរួមរៀបចំស្ថាបនា កសាងសមិទ្ធិផល នៅទីប្រជុំជន និងតំបន់រមណីដ្ឋាន ជួយទាក់ទាញទេសចរណ៍ និងផ្តល់មុខរបរដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

តេជោ សែន៖ ការចួលរួមរៀបចំស្ថាបនា កសាងសមិទ្ធិផល នៅទីប្រជុំជន និងតំបន់រមណីដ្ឋាន ជួយទាក់ទាញទេសចរណ៍ និងផ្តល់មុខរបរដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

តេជោ សែន៖ ការចួលរួមរៀបចំស្ថាបនា កសាងសមិទ្ធិផល នៅទីប្រជុំជន និងតំបន់រមណីដ្ឋាន ជួយទាក់ទាញទេសចរណ៍ និងផ្តល់មុខរបរដល់ប្រជាពលរដ្ឋ