សម្តេចអគ្គមហាព​ញាចក្រី ហេង សំរិន អញ្ជើញចូលរួម ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៣៧ ទិវាកំណើតរណសិរ្សសាមគ្ គីអភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភាជាតិ នាព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ និងប្រជាពលរដ្ឋ ព្រះសង្ឃ ជាច្រើននាក់ បានអញ្ជើញចូលរួមអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍ លើកទី៣៧ ទិវាកំណើតរណសិរ្សសាមគ្គី អភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា (២ ធ្នូ ១៩៧៨-២ ធ្នូ ២០១៥)។

អង្គមីន្ទិញអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍ លើកទី៣៧ ទិវាកំណើតរណសិរ្សសាមគ្គី អភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា (២ ធ្នូ ១៩៧៨-២ ធ្នូ ២០១៥) បានប្រព្រឹត្តិទៅនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ៕

សម្តេចអគ្គមហាព​ញាចក្រី ហេង សំរិន អញ្ជើញចូលរួម ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៣៧ ទិវាកំណើតរណសិរ្សសាមគ្ គីអភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា

សម្តេចអគ្គមហាព​ញាចក្រី ហេង សំរិន អញ្ជើញចូលរួម ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៣៧ ទិវាកំណើតរណសិរ្សសាមគ្ គីអភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា

សម្តេចអគ្គមហាព​ញាចក្រី ហេង សំរិន អញ្ជើញចូលរួម ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៣៧ ទិវាកំណើតរណសិរ្សសាមគ្ គីអភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា

សម្តេចអគ្គមហាព​ញាចក្រី ហេង សំរិន អញ្ជើញចូលរួម ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៣៧ ទិវាកំណើតរណសិរ្សសាមគ្ គីអភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា