ពិពណ៌រូបរាង សត្វដំរី ប្លែកៗ កំពុងបង្ហាញភាព ទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំង នៅបាងកក

(បាងកក)៖ ការតាំងពិពណ៌ រូបសំណាក សត្វដំរី ប្លែកៗ និង ចំរុះពណ៌ ជាច្រើនត្រូវបានប្រារព្ធ ឡើងហើយ នៅ កណ្តាលទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ដើម្បីអបអរ ចំពោះកម្មវិធីអភិរក្ស និង លើក ស្ទួយសត្វដំរី ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥ នេះ។

រូបរាងរបស់សត្វដំរី និង រូបតំណាងដំរី បញ្ចូលដោយខ្យល់ ត្រូវបានបង្កើតឡើងប្លែកៗដែល គួរឲ្យទាក់ទាញជា ពិសេសកុមារៗ។ សម្រាប់ប្រទេសថៃ ដំរី ជាយានជំនិះ ក៏មានរិទ្ធិអំណាច របស់ព្រះមហាក្សត្រហើយ ព្រះមហាក្សត្រ ថៃគ្រប់ជំនាន់ បានព្យាយាមអភិរក្សសត្វដំរី យ៉ាងខ្លាំង ព្រោះវាជាសត្វនាំសំណាង និង ការរីកចំរើន របស់ ប្រជាជាតិថៃទាំងមូល។

ចង់ដឹងថា ភាពចំរុះពណ៌នៃរូបរាងសត្វដំរី មានភាពគួរឲ្យទាក់ទាញយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម នេះទាំងអស់គ្នា៖

ពិពណ៌រូបរាង សត្វដំរី ប្លែកៗ កំពុងបង្ហាញភាព ទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំង នៅបាងកក

ពិពណ៌រូបរាង សត្វដំរី ប្លែកៗ កំពុងបង្ហាញភាព ទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំង នៅបាងកក

ពិពណ៌រូបរាង សត្វដំរី ប្លែកៗ កំពុងបង្ហាញភាព ទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំង នៅបាងកក

ពិពណ៌រូបរាង សត្វដំរី ប្លែកៗ កំពុងបង្ហាញភាព ទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំង នៅបាងកក