សម្តេច​តេជោ​បង្កើត​គណៈ​កម្ម​ការ​ចំពោះ​កិច្ច​សម្រាប់​រៀបចំ​នីតិ​វិធី​ផ្ទេរ ការ​គ្រប់​គ្រង​ ការ​លក់​ប័ណ្ណ​ចូល​ទស្សនា​អង្គរ

សម្តេច​តេជោ​បង្កើត​គណៈ​កម្ម​ការ​ចំពោះ​កិច្ច​សម្រាប់​រៀបចំ​នីតិ​វិធី​ផ្ទេរ ការ​គ្រប់​គ្រង​ ការ​លក់​ប័ណ្ណ​ចូល​ទស្សនា​អង្គរ

  • សម្តេច​តេជោ​បង្កើត​គណៈ​កម្ម​ការ​ចំពោះ​កិច្ច​សម្រាប់​រៀបចំ​នីតិ​វិធី​ផ្ទេរ ការ​គ្រប់​គ្រង​ ការ​លក់​ប័ណ្ណ​ចូល​ទស្សនា​អង្គរ已关闭评论
  • 204 views
  • Hide Sidebar
    A+