​រថយន្ត​ Hybrid ស៊េរី​​២០១៦ ​១០​គ្រឿង​ស៊ី​សំាង​តិច​ជាង​គេ


​រថយន្ត​ Hybrid ស៊េរី​​២០១៦ ​១០​គ្រឿង​ស៊ី​សំាង​តិច​ជាង​គេ

សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦​ខាង​មុខ​នេះ​​ ឃើញ​ថា​មាន​រថយន្ត​ប្រភេទ​ Hybrid ស៊េរី​ថ្មី​ៗ​ជា​ច្រើន​ប្រភេទ​​បង្ហាញ​រូបរាង​​ឡើង​ដើម្បី​​​ប្រកួត​ប្រជែង​លើ​ទីផ្សារ។ ក្នុង​ចំណោម​រថយន្ត​ប្រភេទ​ Hybrid​ ដែល​បាន​បង្ហាញ​ មាន​រថយន្ត​១០​​ម៉ូដែល​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ស៊ី​សំាង​តិច​ជាង​គេ។​​​​

 

១. Toyota Prius ២០១៦

 

​រថយន្ត​ Hybrid ស៊េរី​​២០១៦ ​១០​គ្រឿង​ស៊ី​សំាង​តិច​ជាង​គេ

 

-ក្នុង​ក្រុង៖ ១០០​គ.ម​ ប្រើ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​អស់​ ៤,០៥​​លីត្រ​

-ក្រៅក្រុង៖ ​១០០​គ.ម​ ប្រើ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​អស់​ ៤,៤៣​លីត្រ​

 

២. Toyota Prius c ២០១៦

 

​រថយន្ត​ Hybrid ស៊េរី​​២០១៦ ​១០​គ្រឿង​ស៊ី​សំាង​តិច​ជាង​គេ

​-ក្នុង​ក្រុង៖ ១០០​គ.ម​ ប្រើ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​អស់​ ៤,៤៣​​លីត្រ​
-ក្រៅក្រុង​៖ ​១០០​គ.ម​ ប្រើ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​អស់​ ៥,១១​លីត្រ

 

៣. Toyota Prius v ២០១៦

 

​រថយន្ត​ Hybrid ស៊េរី​​២០១៦ ​១០​គ្រឿង​ស៊ី​សំាង​តិច​ជាង​គេ

 

-​ក្នុង​ក្រុង៖ ១០០​គ.ម​ ប្រើ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​អស់​ ៥,៣៤​​លីត្រ​
-ក្រៅក្រុង​៖ ​១០០​គ.ម​ ប្រើ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​អស់​ ៥,៨៨​លីត្រ

 

៤. Toyota Camry Hybrid LE ២០១៦

 

​រថយន្ត​ Hybrid ស៊េរី​​២០១៦ ​១០​គ្រឿង​ស៊ី​សំាង​តិច​ជាង​គេ

-​​ក្នុង​ក្រុង៖ ១០០​គ.ម​ ប្រើ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​អស់​ ៥,៤៧​​លីត្រ​
-ក្រៅក្រុង​៖ ​១០០​គ.ម​ ប្រើ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​អស់​ ៦,០៣​លីត្រ

 

​​​៥. Toyota Avalon Hybrid ២០១៦

 

​រថយន្ត​ Hybrid ស៊េរី​​២០១៦ ​១០​គ្រឿង​ស៊ី​សំាង​តិច​ជាង​គេ

​-ក្នុង​ក្រុង៖ ១០០​គ.ម​ ប្រើ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​អស់​ ៥,៨៨​​លីត្រ​
-ក្រៅក្រុង​៖ ​១០០​គ.ម​ ប្រើ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​អស់​ ៦,០៣​លីត្រ

 

៦. Kia Optima Hybrid ២០១៦

 

​រថយន្ត​ Hybrid ស៊េរី​​២០១៦ ​១០​គ្រឿង​ស៊ី​សំាង​តិច​ជាង​គេ

-​ក្នុង​ក្រុង៖ ១០០​គ.ម​ ប្រើ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​អស់​ ៦,៥៣​​លីត្រ​
-ក្រៅក្រុង​៖ ​១០០​គ.ម​ ប្រើ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​អស់​ ៥,៨៨​លីត្រ

 

៧. Toyota RAV4 Hybrid ២០១៦

 

​រថយន្ត​ Hybrid ស៊េរី​​២០១៦ ​១០​គ្រឿង​ស៊ី​សំាង​តិច​ជាង​គេ

-ក្នុង​ក្រុង៖ ១០០​គ.ម​ ប្រើ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​អស់​ ៦,៩១​​លីត្រ​
-ក្រៅក្រុង​៖ ​១០០​គ.ម​ ប្រើ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​អស់​ ៧,៥៨​លីត្រ

 

៨. Lexus RX 450h ២០១៦

 

​រថយន្ត​ Hybrid ស៊េរី​​២០១៦ ​១០​គ្រឿង​ស៊ី​សំាង​តិច​ជាង​គេ

-​​ក្នុង​ក្រុង៖ ១០០​គ.ម​ ប្រើ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​អស់​ ៧,៥៨​​លីត្រ​
-ក្រៅក្រុង​៖ ​១០០​គ.ម​ ប្រើ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​អស់​ ៧,៨៤​លីត្រ

 

៩. Honda Acura RLX Sport Hybrid ២០១៦

 

​រថយន្ត​ Hybrid ស៊េរី​​២០១៦ ​១០​គ្រឿង​ស៊ី​សំាង​តិច​ជាង​គេ

​​-ក្នុង​ក្រុង៖ ១០០​គ.ម​ ប្រើ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​អស់​ ៨,៤​​លីត្រ​
-ក្រៅក្រុង​៖ ​១០០​គ.ម​ ប្រើ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​អស់​ ៧,៣៥​លីត្រ

 

១០. Toyota Highlander Hybrid ២០១៦

 

​រថយន្ត​ Hybrid ស៊េរី​​២០១៦ ​១០​គ្រឿង​ស៊ី​សំាង​តិច​ជាង​គេ

-​ក្នុង​ក្រុង៖ ១០០​គ.ម​ ប្រើ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​អស់​ ៨,៧១​​លីត្រ​
-ក្រៅក្រុង​៖ ​១០០​គ.ម​ ប្រើ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​អស់​ ៨,៤០​លីត្រ​
ចុច​អាន៖ ក្រុមហ៊ុន​ ​Lamborghini អាច​នឹង​ផលិត​រថយន្ត​ Egoista?

 

​រថយន្ត​ Hybrid ស៊េរី​​២០១៦ ​១០​គ្រឿង​ស៊ី​សំាង​តិច​ជាង​គេ

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ FuelEconomy​​​​​​​​​​

នាំមកជូនដោយ

​រថយន្ត​ Hybrid ស៊េរី​​២០១៦ ​១០​គ្រឿង​ស៊ី​សំាង​តិច​ជាង​គេ