ឯកអគ្គរាជទូតខ្មែរ ប្រចាំ UN ផ្ញើលិខិតពន្យល់ លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត ពន្យល់ពីទិដ្ឋាភាព ចំពោះក្តីបារម្ភសភាព ការណ៍នៅកម្ពុជាថ្មីៗនេះ

ភ្នំពេញ៖ ឯកអគ្គរាជទូត តំណាងអចន្ក្រៃយ៍ នៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំអង្គការ សហប្រជាជាតិ នៅហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស បានផ្ញើលិខិតជូន លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត (Rhona Smith) អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការ សហប្រជាជាតិស្តីអំពីសភាពការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ពន្យល់ទិដ្ឋភាពច្បាប់អំពីការបារម្ភ របស់លោកស្រី ចំពោះសភាពការណ៍នៅកម្ពុជាថ្មីៗនេះ។

ខាងក្រោមនេះជាខ្លឹមសារទំាងស្រង់នៃការពន្យល់របស់ ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំអង្គការ សហប្រជាជាតិ នៅហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស បានផ្ញើលិខិតជូនលោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត៖

ឯកអគ្គរាជទូតខ្មែរ ប្រចាំ UN ផ្ញើលិខិតពន្យល់ លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត ពន្យល់ពីទិដ្ឋាភាព ចំពោះក្តីបារម្ភសភាព ការណ៍នៅកម្ពុជាថ្មីៗនេះ

ឯកអគ្គរាជទូតខ្មែរ ប្រចាំ UN ផ្ញើលិខិតពន្យល់ លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត ពន្យល់ពីទិដ្ឋាភាព ចំពោះក្តីបារម្ភសភាព ការណ៍នៅកម្ពុជាថ្មីៗនេះ

ឯកអគ្គរាជទូតខ្មែរ ប្រចាំ UN ផ្ញើលិខិតពន្យល់ លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត ពន្យល់ពីទិដ្ឋាភាព ចំពោះក្តីបារម្ភសភាព ការណ៍នៅកម្ពុជាថ្មីៗនេះ