ទិន្នន័យ​បង្ហាញថា ប្រជាជន​កម្ពុជា គិត​ត្រឹមតែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៤ មាន​ចំនួន ១៥.៣៩៤.២៧៦ នាក់

ភ្នំពេញ: ទិន្នន័យ​មូលដ្ឋាន​ឃុំ​សង្កាត់ CDB ( Commune Data Base ) ឆ្នាំ​២០១៤ ដែល​គេ​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ កាលពី​ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ បង្ហាញថា គិត​ត្រឹម​ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៤ ប្រទេស​កម្ពុជា​យើង មាន​ប្រជាជន​សរុប ១៥.៣៩៤.២៧៦ នាក់​។ ក្នុងនោះ  អ្នកមាន​អាយុ​ពី ០ ឆ្នាំ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ មាន​ចំនួន ៥.៨៨៩.៨១៣ នាក់ អាយុ​ពី ១៨ ដល់ ៦០ ឆ្នាំ មាន ៨.២០៨.៦០២ នាក់ និង​ប្រជាជន​កម្ពុជា មាន​អាយុ ៦១ ឆ្នាំ​ឡើង មាន ១.២៩៥.៨៦១ នាក់​។​

​ទិន្នន័យ​មូលដ្ឋាន​ឃុំ​សង្កាត់ ក៏បាន​បង្ហាញថា ក្នុងចំណោម​ប្រជាជន​កម្ពុជា​សរុប ១៥.៣៩៤.២៧៦ នាក់ គឺ​នៅក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ មាន​ប្រជាជន​រស់នៅ​ច្រើនជាងគេ រហូតដល់ ១.៤៤៥.៩០២ នាក់​។ រីឯ​ខេត្ត ដែលមាន​ប្រជាជន​រស់នៅ​តិចជាងគេ គឺ​ខេត្ត​កែប ចំនួន ៣៩.៤៨៥ នាក់​។​

​ក្នុង​ទិន្នន័យ​ដដែល លើកឡើងថា កាលពី​ឆ្នាំ​២០១១ ចំនួន​ប្រជាជន​កម្ពុជា នៅតាម​បណ្តា​រាជធានី​ខេត្ត និង​ក្រុង​ស្រុក​ខណ្ឌ ទូទាំងប្រទេស មាន​ចំនួន​សរុប ១៤.៤៦៦.៤៩១ នាក់​។ ក្នុងនោះ មាន​ស្ត្រី ៥១,២% ខណៈដែល​កាលពី​ឆ្នាំ​២០១០ មាន​ប្រជាជន​សរុប ១៤.២៤៨.៨១២ នាក់​៕​

ទិន្នន័យ​បង្ហាញថា ប្រជាជន​កម្ពុជា គិត​ត្រឹមតែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៤ មាន​ចំនួន ១៥.៣៩៤.២៧៦ នាក់

ទិន្នន័យ​បង្ហាញថា ប្រជាជន​កម្ពុជា គិត​ត្រឹមតែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៤ មាន​ចំនួន ១៥.៣៩៤.២៧៦ នាក់

ទិន្នន័យ​បង្ហាញថា ប្រជាជន​កម្ពុជា គិត​ត្រឹមតែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៤ មាន​ចំនួន ១៥.៣៩៤.២៧៦ នាក់