ក្រសួងការបរទេស ពន្យល់​លោកស្រី រ៉ូ​ណា ស្មី​ត​ទិ​ដ្ឋ ពី​ទិដ្ឋភាព​ច្បាប់​ចំ​ពោះ​សភាពការណ៍​នៅ​កម្ពុ​ជាថ្មីៗ​នេះ​

ភ្នំពេញ: ​ក្រសួងការបរទេស​និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ បានចេញ​សេចក្តី​ជូន​ព័ត៌មាន ជូន​លោកស្រី រ៉ូ​ណា ស្មី​ត (Rhona Smith) អ្នករាយការណ៍​ពិសេស​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីអំពី សភាពការណ៍​សិទ្ធិមនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា ពន្យល់​ទិដ្ឋភាព​ច្បាប់​អំពី​ការបារម្ភ​របស់លោក​ស្រី​ចំំ​ពោះ​សភាពការណ៍​នៅ​កម្ពុ​ជាថ្មីៗ​នេះ​។​

​លិខិត​មាន​ខ្លឹមសារ​ទាំងស្រុង​ដូចខាងក្រោម​៖​

ក្រសួងការបរទេស ពន្យល់​លោកស្រី រ៉ូ​ណា ស្មី​ត​ទិ​ដ្ឋ ពី​ទិដ្ឋភាព​ច្បាប់​ចំ​ពោះ​សភាពការណ៍​នៅ​កម្ពុ​ជាថ្មីៗ​នេះ​
ក្រសួងការបរទេស ពន្យល់​លោកស្រី រ៉ូ​ណា ស្មី​ត​ទិ​ដ្ឋ ពី​ទិដ្ឋភាព​ច្បាប់​ចំ​ពោះ​សភាពការណ៍​នៅ​កម្ពុ​ជាថ្មីៗ​នេះ​

ក្រសួងការបរទេស ពន្យល់​លោកស្រី រ៉ូ​ណា ស្មី​ត​ទិ​ដ្ឋ ពី​ទិដ្ឋភាព​ច្បាប់​ចំ​ពោះ​សភាពការណ៍​នៅ​កម្ពុ​ជាថ្មីៗ​នេះ​