ក្រសួងការបរទេស បំភ្លឺ​ចំពោះ​ការលើកឡើង​របស់លោក មឿ​ន តុលា ស្តីពី​ការរំលោភបំពាន​លើ​ពលករ​ខ្មែរ​នៅក្រៅ​ប្រទេស​

ភ្នំពេញ: ក្រសួងការបរទេស បំភ្លឺ​ចំពោះ​ការលើកឡើង​របស់លោក មឿ​ន តុលា ស្តីពី​ការរំលោភបំពាន​លើ​ពលករ​ខ្មែរ​នៅក្រៅ​ប្រទេស​

ក្រសួងការបរទេស បំភ្លឺ​ចំពោះ​ការលើកឡើង​របស់លោក មឿ​ន តុលា ស្តីពី​ការរំលោភបំពាន​លើ​ពលករ​ខ្មែរ​នៅក្រៅ​ប្រទេស​

ក្រសួងការបរទេស បំភ្លឺ​ចំពោះ​ការលើកឡើង​របស់លោក មឿ​ន តុលា ស្តីពី​ការរំលោភបំពាន​លើ​ពលករ​ខ្មែរ​នៅក្រៅ​ប្រទេស​