ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រេចបង្កើត ក្រុមអ្នកនាំពាក្យ សម្រាប់អគ្គនាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពនានា

ភ្នំពេញៈ ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី ៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥នេះ បានសម្រេច បង្កើតក្រុមអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ អគ្គនាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពនានា ចំណុះអោយក្រសួងមហាផ្ទៃ។

ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រេចបង្កើត ក្រុមអ្នកនាំពាក្យ សម្រាប់អគ្គនាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពនានា

ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រេចបង្កើត ក្រុមអ្នកនាំពាក្យ សម្រាប់អគ្គនាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពនានា

ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រេចបង្កើត ក្រុមអ្នកនាំពាក្យ សម្រាប់អគ្គនាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពនានា