ទស្សនាវីដេអូ៖ ក្រមប្រតិបត្តិអង្គរ

ភ្នំពេញ៖ សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ ស្តីពីក្រមប្រតិបត្តិអង្គ Angkor Visitor Code of Conduct មានរយៈពេល ០៤ នាទី៣៨ ដែលបង្ហាញសារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធ នឹងក្រមប្រតិបត្តិនៃការចូលទៅទស្សនា ប្រាសាទអង្គរ។

ប្រាសាទអង្គរវត្ត ត្រូវបានចុះបញ្ជី ក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិកតិភណ្ឌពិភពលោក នាឆ្នាំ ១៩៩២។

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ ស្តីពីក្រមប្រតិបត្តិអង្គ Angkor Visitor Code of Conduct មានរយៈពេល ០៤ នាទី៣៨ ដែលបង្ហាញសារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធ នឹងក្រមប្រតិបត្តិនៃការចូលទៅទស្សនា ប្រាសាទអង្គរ។ប្រាសាទអង្គរវត្ត ត្រូវបានចុះបញ្ជី ក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិកតិភណ្ឌពិភពលោក នាឆ្នាំ ១៩៩២។

Posted by Dap_News_Website on Thursday, December 3, 2015