ឡានជាប់កណ្តាលទន្លេ ទឹកហូរខ្លាំង ប៊ិះអស់សង្ខារ

ឡានជាប់កណ្តាលទន្លេ ទឹកហូរខ្លាំង ប៊ិះអស់សង្ខារ

នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន ទឹកហូរខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅហ៊ានឆ្លងកាត់ទៀត ទីបំផុត​រថយន្តជាប់គាំង ទៅលែងរួច ទឹកហូរក៏កាន់តែសន្ធាប់ទៀត អ្នកជិះមានចំនួន ១០ នាក់ ប្រញាប់ប្រញាល់ចុះពីក្នុងរថយន្តុ, ពិតជាសំណាងល្អ ។ ក្នុងឃ្លីបមិនដឹងជានៅសល់មនុស្សក្នុងរថយន្តឬអត់ ? សូមទស្សនា ៖