គេហដ្ឋាន ដែលជា ក្តីស្រមៃ របស់គ្រួសារអ្នក

តម្លៃចាប់ពី 33,000ដុល្លា


ក្នុងតម្លៃ ចូលរួម បដិភាគ សម្រាប់ ប្រជាជនកម្ពុជា ជាគេហដ្ឋាន ថ្មីស្រឡាង មានតៃម្លសមរម្យ ដែលប្រជាជនកម្ពុជា ទូទៅមាន លទ្ធភាពជាវបាន ដោយទទួល សំណារ ពីការចូលរួម បដិភាគពីក្រុមហ៊ុន Public Housing Development (Cambodia) Ltd នេះជាឳកាសដ៏ល្អ មួយសម្រាប់លោកអ្នក ដើម្បីទទួលបាន លំនៅដ្ឋានថ្មីតាមរចនាបទ ទំនើប របស់ សិង្ហបុរី ដែលមាន គុណភាពខ្ពស់ និងមានតម្លៃទាប ជាងតម្លៃទីផ្សារអន្តរជាតិទូទៅច្រើនបំផុត។

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងលេខ៖ 098 922 999

គេហដ្ឋាន ដែលជា ក្តីស្រមៃ របស់គ្រួសារអ្នក