អ្នកនាំពាក្យ​បក្ស​ប្រឆាំង​ថា​ អ្នកដឹកនាំ​ត្រូវតែ​ដើរមុន​គេ​ជានិច្ច ​លើផែនការ​និង​សកម្មភាព​

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃនេះ លោក យ៉ែម បុញ្ញារិទ្ឋិ អ្នកនាំពាក្យបក្សប្រឆាំង បានថ្លែងក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេកបុករបស់លោកថា ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំ យើងត្រូវតែដើរមុនគេ ជានិច្ចលើផែនការ និងសកម្មភាព។ លោកថា  ហើយយើងមិនដែលខកខាន រាល់ការអនុវត្តន៍ផែនការសកម្មភាព របស់យើងមិនឲ្យចប់ចុងចប់ដើមនោះទេ។

លោកបានសរសេរបន្តថា គណបក្សសង្រោ្គះជាតិ ខេត្តព្រៃវែង តែងតែរៀបចំកិច្ចប្រជំុ ជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ សប្តាហ៍ទី១ នៃខែនីមួយៗ រវាងក្រុមការងារ ក្រុមទ្រទ្រង់ និងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ដើម្បីុពិនិត្យ និងរៀបចំផែនការ សកម្មភាពបន្ត៕

អ្នកនាំពាក្យ​បក្ស​ប្រឆាំង​ថា​ អ្នកដឹកនាំ​ត្រូវតែ​ដើរមុន​គេ​ជានិច្ច ​លើផែនការ​និង​សកម្មភាព​

អ្នកនាំពាក្យ​បក្ស​ប្រឆាំង​ថា​ អ្នកដឹកនាំ​ត្រូវតែ​ដើរមុន​គេ​ជានិច្ច ​លើផែនការ​និង​សកម្មភាព​

អ្នកនាំពាក្យ​បក្ស​ប្រឆាំង​ថា​ អ្នកដឹកនាំ​ត្រូវតែ​ដើរមុន​គេ​ជានិច្ច ​លើផែនការ​និង​សកម្មភាព​

អ្នកនាំពាក្យ​បក្ស​ប្រឆាំង​ថា​ អ្នកដឹកនាំ​ត្រូវតែ​ដើរមុន​គេ​ជានិច្ច ​លើផែនការ​និង​សកម្មភាព​

អ្នកនាំពាក្យ​បក្ស​ប្រឆាំង​ថា​ អ្នកដឹកនាំ​ត្រូវតែ​ដើរមុន​គេ​ជានិច្ច ​លើផែនការ​និង​សកម្មភាព​