អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ១០០នាក់ ចុះអង្កេត និងបម្រូលព័ត៌មាន សហគ្រាស

ភ្នំពេញ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានប្រកាសជ្រើស រើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន ១០០នាក់ សម្រាប់បម្រើការងាររយៈពេល ២ឆ្នាំ ដើម្បីចុះអង្កេត និងប្រមូលព័ត៌ មាន សហគ្រាស។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ដែលមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន ដើមអម្ពិល ទទួលបាន នៅថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥នេះ៕

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ១០០នាក់ ចុះអង្កេត និងបម្រូលព័ត៌មាន សហគ្រាស