ចៅសង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ និងប្រជាពលរដ្ឋ ចុះសិក្សា គម្រោងដាក់ ប្រព័ន្ធលូថ្មី ដែលធំជាង លូចាស់

ភ្នំពេញ៖ ចៅសង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ លោក សេង សាញ់ រួមនិង តំណាង អង្គការស្កុត មេភូមិ និងក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធ នៅម៉ោង២៖៣០នាទី ថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នេះ បានចុះសិក្សា គម្រោងដាក់ ប្រព័ន្ធលូថ្មី ជំនួយលូចាស់ដែលតូច។

ចៅសង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ លោក សេង សាញ់ បានឱ្យដឹងថា ប្រព័ន្ធលូ ដែលចុះសិក្សានេះ ស្ថិតនៅ ក្រុមទី១៧ ភូមិឬស្សី ប្រព័ន្ធលូចាស់នេះតូច ហើយខ្លះទ្រុឌទ្រោម។
លោក សេង សាញ់ បានឱ្យដឹងទៀតថា គម្រោងដាក់ ប្រព័ន្ធលូថ្មីនេះ មានទំហំមុខកាត់ ០.៦០ម៉ែត្រ មានចំនួន១៤៧កង់ ហើយការដាក់លូ នេះជាគម្រោងរបស់ អង្គការមូលនិធិ កុមារកម្ពុជា ដោយប្រើប្រាស់      ថវិការអស់ ចំនួន៣០០០$ គ្រោងនិងបើក ការដ្ឋាន នៅថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ខាងមុខនេះ៕

ចៅសង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ និងប្រជាពលរដ្ឋ ចុះសិក្សា គម្រោងដាក់ ប្រព័ន្ធលូថ្មី ដែលធំជាង លូចាស់

ចៅសង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ និងប្រជាពលរដ្ឋ ចុះសិក្សា គម្រោងដាក់ ប្រព័ន្ធលូថ្មី ដែលធំជាង លូចាស់

ចៅសង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ និងប្រជាពលរដ្ឋ ចុះសិក្សា គម្រោងដាក់ ប្រព័ន្ធលូថ្មី ដែលធំជាង លូចាស់