ទារក​ និង​សីលធម៌ ​(​វី​អូ​អេ​វិទ្យាសាស្ត្រ​០៤៦)


ក្នុង​កម្មវិធី​វិទ្យាសាស្ត្រ​របស់​វី​អូ​អេ​នៅពេលនេះ លោក អ៊ឹម សុធា​រិ​ទ្ធ នៃ​វី​អូ​អេ​សូម​ជូន​សេចក្ដីរាយការណ៍​របស់​លោក Mines O’Brien នៃ​កម្មវិធី​វិទ្យាសាស្ត្រ​ជាតិ​អំពី​ទារក​និង​ចាប់ផ្ដើម​ដឹង​អំពី​សីលធម៌​។​តើ​ប្រព័​ន្ធ​ប​ច្ចេ​ក​វិ​ទ្យជួ​យ​ប្រ​ជា​ជ​ន​ក​ម្ពុ​ជា​អ្វីខ្លះ​ក្នុ​ង​កា​រ​ស្វែង​រ​ក​កា​រ​ងា​រ​ធ្វើ​?​​