អ្នក​ត្រៀម​រៀប​ការ តោះ! មក​​មើល​ម៉ូដ​​ធៀបការ​ និង​តម្លៃ​​​លេង​សិន


អ្នក​ត្រៀម​រៀប​ការ តោះ! មក​​មើល​ម៉ូដ​​ធៀបការ​ និង​តម្លៃ​​​លេង​សិន

ធៀប​ការ​មិន​អាច​ចោល​​បាន​ទេ​នៅ​ពេល​រៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ម្ដង​ៗ ព្រោះ​គេ​ត្រូវ​ការ​ដើម្បី​ជា​សំបុត្រ​អញ្ជើញ​ដល់​ភ្ញៀវ​ចូល​រួម។ ​អ្នក​​​​ត្រៀម​ខ្លួន​ចូល​រោង​ការ​ឆាប់​ៗ អាច​យល់​​ដឹង​តម្លៃ​ធៀប​ការ​ឲ្យ​ហើយ​ដើម្បី​​ត្រៀម​សម្រាប់​​ថ្ងៃ​មង្គល​របស់​ខ្លួន​ខាង​មុខ រី​ឯ​អ្នក​មិន​ទាន់​ចូល​រោង​ឥលូវ​ ​ក៏​អាច​មើល​​​​​លេង​សិន​បាន​ដែរ។​ ​តម្លៃ​ធៀប​ការ​ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​​ជា​តម្លៃ​ក្នុង​​​​ហាង​បាយ័ន​បោះ​ពុម្ព-ឆ្លាក់​ត្រា ។

 

 

1/ តម្លៃ 1.2$

 

អ្នក​ត្រៀម​រៀប​ការ តោះ! មក​​មើល​ម៉ូដ​​ធៀបការ​ និង​តម្លៃ​​​លេង​សិន
2/ តម្លៃ 1.5$

 

អ្នក​ត្រៀម​រៀប​ការ តោះ! មក​​មើល​ម៉ូដ​​ធៀបការ​ និង​តម្លៃ​​​លេង​សិន
3/ តម្លៃ 1.20$

 

អ្នក​ត្រៀម​រៀប​ការ តោះ! មក​​មើល​ម៉ូដ​​ធៀបការ​ និង​តម្លៃ​​​លេង​សិន

 

 

4/ តម្លៃ 1$

 

អ្នក​ត្រៀម​រៀប​ការ តោះ! មក​​មើល​ម៉ូដ​​ធៀបការ​ និង​តម្លៃ​​​លេង​សិន
5/ តម្លៃ 1$

 

អ្នក​ត្រៀម​រៀប​ការ តោះ! មក​​មើល​ម៉ូដ​​ធៀបការ​ និង​តម្លៃ​​​លេង​សិន
6/ តម្លៃ 0.65$

 

អ្នក​ត្រៀម​រៀប​ការ តោះ! មក​​មើល​ម៉ូដ​​ធៀបការ​ និង​តម្លៃ​​​លេង​សិន
7/ តម្លៃ 0.65$

 

អ្នក​ត្រៀម​រៀប​ការ តោះ! មក​​មើល​ម៉ូដ​​ធៀបការ​ និង​តម្លៃ​​​លេង​សិន
8/តម្លៃ  2$

អ្នក​ត្រៀម​រៀប​ការ តោះ! មក​​មើល​ម៉ូដ​​ធៀបការ​ និង​តម្លៃ​​​លេង​សិន

 

 

យ៉ាងណាដែរ? បើអ្នករៀបការនឹងជ្រើសយកធៀបមួយណា?
អត្ថបទ៖ លឹម សុ​នា