អ្នក​គាំទ្រ​រក​ឃើញតារា​ប្រុស​កូរ៉េ​១០​រូប​ដែល​មាន​រោម​ក្លៀក​ច្រើន​ជាង​គេ


អ្នក​គាំទ្រ​រក​ឃើញតារា​ប្រុស​កូរ៉េ​១០​រូប​ដែល​មាន​រោម​ក្លៀក​ច្រើន​ជាង​គេ

ជា​ការពិត តារា​ប្រុស​​កូរ៉េ​មួយ​ចំនួន​មិន​សូវ​ចូលចិត្ត​ទុក​រោម​ក្លៀក​ប៉ុន្មាន​ ដោយ​ពួក​គេ​គិត​ថា​​​វា​មិន​ស្អាត​ពេល​ដែល​​ពាក់​អាវ​វាល។ ប៉ុន្តែ​ក៏​មាន​តារា​ប្រុស​មួយ​ចំនួន​​មិន​គិត​ដូច​នេះ​ទេ ពួក​គេ​ទុក​វា​តាម​ធម្មជាតិ។ ខាង​ក្រោម​ជា​តារា​ប្រុស​កូរ៉េ ១០​រូប​ដែល​គេ​​គិត​ថា​មាន​រោម​ក្លៀក​ច្រើន​​ជាង​គេ៖

 

១.CNU ក្រុម B1A4

 

អ្នក​គាំទ្រ​រក​ឃើញតារា​ប្រុស​កូរ៉េ​១០​រូប​ដែល​មាន​រោម​ក្លៀក​ច្រើន​ជាង​គេ

 

២. Chanyeolក្រុម EXO

 

អ្នក​គាំទ្រ​រក​ឃើញតារា​ប្រុស​កូរ៉េ​១០​រូប​ដែល​មាន​រោម​ក្លៀក​ច្រើន​ជាង​គេ

 

៣.Bang Yonguk

 

អ្នក​គាំទ្រ​រក​ឃើញតារា​ប្រុស​កូរ៉េ​១០​រូប​ដែល​មាន​រោម​ក្លៀក​ច្រើន​ជាង​គេ

 

៤.Hoya ក្រុម Infinite

 

អ្នក​គាំទ្រ​រក​ឃើញតារា​ប្រុស​កូរ៉េ​១០​រូប​ដែល​មាន​រោម​ក្លៀក​ច្រើន​ជាង​គេ

 

៥.Insoo

 

អ្នក​គាំទ្រ​រក​ឃើញតារា​ប្រុស​កូរ៉េ​១០​រូប​ដែល​មាន​រោម​ក្លៀក​ច្រើន​ជាង​គេ

 

៦.Jonghyun ក្រុម SHINee

 

អ្នក​គាំទ្រ​រក​ឃើញតារា​ប្រុស​កូរ៉េ​១០​រូប​ដែល​មាន​រោម​ក្លៀក​ច្រើន​ជាង​គេ
៧.Sehun ក្រុម EXO

 

អ្នក​គាំទ្រ​រក​ឃើញតារា​ប្រុស​កូរ៉េ​១០​រូប​ដែល​មាន​រោម​ក្លៀក​ច្រើន​ជាង​គេ

 

៨.Donghae ក្រុម Super Junior

 

អ្នក​គាំទ្រ​រក​ឃើញតារា​ប្រុស​កូរ៉េ​១០​រូប​ដែល​មាន​រោម​ក្លៀក​ច្រើន​ជាង​គេ

 

៩.Minhyuk

 

អ្នក​គាំទ្រ​រក​ឃើញតារា​ប្រុស​កូរ៉េ​១០​រូប​ដែល​មាន​រោម​ក្លៀក​ច្រើន​ជាង​គេ
១០.Xiumin

 

អ្នក​គាំទ្រ​រក​ឃើញតារា​ប្រុស​កូរ៉េ​១០​រូប​ដែល​មាន​រោម​ក្លៀក​ច្រើន​ជាង​គេ

 

ចុចអាន៖Eli ក្រុម U-KISS មាន​ប្រពន្ធ​ចាស់​ជាង​ខ្លួន ១១ ឆ្នាំ

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ koreaboo