ប៉ូលិស​ចាប់​អនុ​វត្ត​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​ថ្មី​នៅ​ថ្ងៃទី​០១ មករា ២០១៦

ប៉ូលិស​ចាប់​អនុ​វត្ត​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​ថ្មី​នៅ​ថ្ងៃទី​០១ មករា ២០១៦