លោកអភិបាល ខេត្តកំពត ស្នើឲ្យសហគមន៍ ផលិតអំបិល ត្រូវអនុវត្តតាម អនុសាសន៍ របស់ប្រមុខ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធ នឹងជុំវិញ ការផលិតអំបិល

កំពត៖ លោកខូយ ឃុនហ៊ួរ អភិបាលខេត្ត បានស្នើរឲ្យសហគមន៍ អ្នកផលិតអំបិលកំពត-កែបទាំងអស់ ត្រូវអនុវត្ត
តាមអនុសាសន៍ ណែនាំ របស់សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

លោកអភិបាលខេត្ត បានលើកឡើងនេះ ធ្វើឡើងក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធិផល អាគារមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ ការផលិត
អំបិលបែបធម្មជាតិ នៃប្រទេសកម្ពុជា នៅព្រឹក ថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥នេះ ស្ថិតក្នុងភូមិជុំគ្រៀល ឃុំជុំគ្រៀល ស្រុកទឹកឈូ
ខេត្តកំពត ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ មន្ត្រីក្រោមឱវាទ និងសហប្រធាន សមាជិក អ្នកផលិតអំបិលកំពត-កែប។

លោកខូយ ឃុនហ៊ួរ ក៏បានផ្តាំផ្ញើរបន្ថែម ឲ្យសហគមន៍អ្នកផលិតអំបិលទាំងអស់ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ និងខិតខំការផលិត
អំបិលរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព និងភាពរីកចំរើន ហើយទទួលផលខ្ពស់ដូចឆ្នាំមុនៗ ឬក៏អាចកើនជាង។

គួរបញ្ជាក់ដែរថា រាល់ស្រែផលិតអំបិល ក្នុងខេត្តកំពត-កែបទាំងអស់ ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើការហាមឃាត់
មិនត្រូវប្រែក្លាយ ឲ្យទៅជាស្រែផលិតស្រូវឡើយ៕

លោកអភិបាល ខេត្តកំពត ស្នើឲ្យសហគមន៍ ផលិតអំបិល ត្រូវអនុវត្តតាម អនុសាសន៍ របស់ប្រមុខ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធ នឹងជុំវិញ ការផលិតអំបិល

លោកអភិបាល ខេត្តកំពត ស្នើឲ្យសហគមន៍ ផលិតអំបិល ត្រូវអនុវត្តតាម អនុសាសន៍ របស់ប្រមុខ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធ នឹងជុំវិញ ការផលិតអំបិល

លោកអភិបាល ខេត្តកំពត ស្នើឲ្យសហគមន៍ ផលិតអំបិល ត្រូវអនុវត្តតាម អនុសាសន៍ របស់ប្រមុខ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធ នឹងជុំវិញ ការផលិតអំបិល

លោកអភិបាល ខេត្តកំពត ស្នើឲ្យសហគមន៍ ផលិតអំបិល ត្រូវអនុវត្តតាម អនុសាសន៍ របស់ប្រមុខ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធ នឹងជុំវិញ ការផលិតអំបិល

លោកអភិបាល ខេត្តកំពត ស្នើឲ្យសហគមន៍ ផលិតអំបិល ត្រូវអនុវត្តតាម អនុសាសន៍ របស់ប្រមុខ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធ នឹងជុំវិញ ការផលិតអំបិល

លោកអភិបាល ខេត្តកំពត ស្នើឲ្យសហគមន៍ ផលិតអំបិល ត្រូវអនុវត្តតាម អនុសាសន៍ របស់ប្រមុខ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធ នឹងជុំវិញ ការផលិតអំបិល

លោកអភិបាល ខេត្តកំពត ស្នើឲ្យសហគមន៍ ផលិតអំបិល ត្រូវអនុវត្តតាម អនុសាសន៍ របស់ប្រមុខ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធ នឹងជុំវិញ ការផលិតអំបិល

លោកអភិបាល ខេត្តកំពត ស្នើឲ្យសហគមន៍ ផលិតអំបិល ត្រូវអនុវត្តតាម អនុសាសន៍ របស់ប្រមុខ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធ នឹងជុំវិញ ការផលិតអំបិល

លោកអភិបាល ខេត្តកំពត ស្នើឲ្យសហគមន៍ ផលិតអំបិល ត្រូវអនុវត្តតាម អនុសាសន៍ របស់ប្រមុខ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធ នឹងជុំវិញ ការផលិតអំបិល

 

 

លោកអភិបាល ខេត្តកំពត ស្នើឲ្យសហគមន៍ ផលិតអំបិល ត្រូវអនុវត្តតាម អនុសាសន៍ របស់ប្រមុខ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធ នឹងជុំវិញ ការផលិតអំបិល

លោកអភិបាល ខេត្តកំពត ស្នើឲ្យសហគមន៍ ផលិតអំបិល ត្រូវអនុវត្តតាម អនុសាសន៍ របស់ប្រមុខ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធ នឹងជុំវិញ ការផលិតអំបិល

លោកអភិបាល ខេត្តកំពត ស្នើឲ្យសហគមន៍ ផលិតអំបិល ត្រូវអនុវត្តតាម អនុសាសន៍ របស់ប្រមុខ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធ នឹងជុំវិញ ការផលិតអំបិល

លោកអភិបាល ខេត្តកំពត ស្នើឲ្យសហគមន៍ ផលិតអំបិល ត្រូវអនុវត្តតាម អនុសាសន៍ របស់ប្រមុខ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធ នឹងជុំវិញ ការផលិតអំបិល

លោកអភិបាល ខេត្តកំពត ស្នើឲ្យសហគមន៍ ផលិតអំបិល ត្រូវអនុវត្តតាម អនុសាសន៍ របស់ប្រមុខ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធ នឹងជុំវិញ ការផលិតអំបិល