ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រើនរំលឹក ពីការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ មករា ឆ្នាំ២០១៦ តទៅ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រើនរំលឹក ពីការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ មករា ឆ្នាំ២០១៦ តទៅ