ទោះបី តំណាងរាស្រ្ត ព្រឹទ្ធសភា គណបក្សសមរង្ស៊ី មិនចូលរួម កិច្ចប្រជុំ ព្រឹទ្ធសភា នៅតែដំណើរ ការដោយរលូន

ភ្នំពេញ៖ អ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភា បានចេញសេចក្តីថ្លែងការថា ទោះបីជាគ្មានវត្តមានតំណាងរាស្រ្ត ខាងគណបក្សសមរង្ស៊ី តែព្រឹទ្ធសភានៅតែដំណើរការដោយរលូន។

ទោះបី តំណាងរាស្រ្ត ព្រឹទ្ធសភា គណបក្សសមរង្ស៊ី មិនចូលរួម កិច្ចប្រជុំ ព្រឹទ្ធសភា នៅតែដំណើរ ការដោយរលូន