បូកសរុប លទ្ធផល ការងារឆ្នាំ២០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តន៍ បន្ដរបស់ មូនិធិជនពិការ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួង មន្ទីរ ស្ថាប័ន្ធ និងអង្គការពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននៅព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥នេះ បើកសិក្ខាសាលា ស្ដីពីការបូក សរុបលទ្ធផលការងារសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តន៍បន្ដរបស់មូនិធិជនពិការ របស់មូលនិធិជនពិការ។

បូកសរុប លទ្ធផល ការងារឆ្នាំ២០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តន៍ បន្ដរបស់ មូនិធិជនពិការ

បូកសរុប លទ្ធផល ការងារឆ្នាំ២០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តន៍ បន្ដរបស់ មូនិធិជនពិការ