អេង ឆៃអ៊ាង និង ញ៉ែម បុញ្ញារិទ្ធ ចុះពង្រឹងស្មារតី សមាជិក នៅខេត្តព្រះសីហនុ

ព្រះសីហនុ៖ តំណាងរាស្រ្តពីររូប នៃគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី៨ខែធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៥ នេះ បានចុះ ទៅពង្រឹងស្មារតី សមាជិកបក្ស នៅខេត្តព្រះសីហនុ ជាមួយនឹងជំរុញឲ្យ ខិតខំយកចិត្តទុក ដាក់រៀបចំយុទ្ធសាស្រ្ត រយៈពេលខ្លី មធ្យម និងវែង ដើម្បីយក ឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨ខាងមុខ។

អេង ឆៃអ៊ាង និង ញ៉ែម បុញ្ញារិទ្ធ ចុះពង្រឹងស្មារតី សមាជិក នៅខេត្តព្រះសីហនុ

អេង ឆៃអ៊ាង និង ញ៉ែម បុញ្ញារិទ្ធ ចុះពង្រឹងស្មារតី សមាជិក នៅខេត្តព្រះសីហនុ

អេង ឆៃអ៊ាង និង ញ៉ែម បុញ្ញារិទ្ធ ចុះពង្រឹងស្មារតី សមាជិក នៅខេត្តព្រះសីហនុ