១១ខែឆ្នាំ២០១៥ ចំណូលលក់សំបុត្រ ចូលទស្សនា តំបន់អង្គរជាង ៥៣លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ៖ អាជ្ញាធរអប្សរា នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥នេះ បានប្រកាសឲ្យដឹងថា ចំណូលដែលទទួលបាន ពីការលក់ប័ណ្ណចូលទស្សនា រមណីយដ្ឋានអង្គរ ក្នុងរយៈពេល១១ខែ ឆ្នាំ ២០១៥នេះ បានចំនួន៥៣ ៥៥៦ ៤៨០ដុល្លារ។

យោងតាម សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន របស់អាជ្ញាធរអប្សរា បានឲ្យដឹងថា ១១ខែនេះ  មានភ្ញៀវទិញសំបុត្រ ចូលទស្សនាតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរ រហូត ១ ៨៧៧ ៤៣៧នាក់ ប្រៀបធៀបនឹង១១ខែឆ្នាំ ២០១៤ កើន២.២១% ដែលទទួលបានចំណូល សរុបចំនួន៥៣ ៥៥៦ ៤៨០ដុល្លារ៕

១១ខែឆ្នាំ២០១៥ ចំណូលលក់សំបុត្រ ចូលទស្សនា តំបន់អង្គរជាង ៥៣លានដុល្លារ