មិន​ជឿ​នឹង​ភ្នែក​ចំពោះ​សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ​មុន​និង​ក្រោយ​ចូល​សិល្បៈ


មិន​ជឿ​នឹង​ភ្នែក​ចំពោះ​សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ​មុន​និង​ក្រោយ​ចូល​សិល្បៈ

នៅ​ក្នុង​រង្វង់​សិល្បៈ​អាស៊ី មាន​តារា​ស្រី​មួយ​ចំនួន​កើត​មក​គឺ​យក​សម្រស់​ស្រស់​ស្អាត​មក​តាម​ខ្លួន​ស្រាប់​ តែ​ក៏​មាន​តារា​មួយ​ចំនួន​ពេល​​បាន​ឈាន​ជើង​ចូល​វិថី​មួយ​នេះ​ហើយ​ទើប​ចាប់​ផ្ដើម​អភិវឌ្ឍ​ខ្លួន​ឲ្យ​កាន់​តែ​ស្អាត​ឡើង​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ។

 

ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជា​រូប​តារា​ស្រី​មួយ​ចំនួន​ដែល​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​​សម្រស់​​ខ្លាំង​ដែល​មើល​ទៅ​ស្ទើរ​មិន​ស្គាល់៕

 

មិន​ជឿ​នឹង​ភ្នែក​ចំពោះ​សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ​មុន​និង​ក្រោយ​ចូល​សិល្បៈ

Jessica អតីតសមាជិក​ក្រុម Girls’ Generation

 

មិន​ជឿ​នឹង​ភ្នែក​ចំពោះ​សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ​មុន​និង​ក្រោយ​ចូល​សិល្បៈ
 

Hyoyeon(Girls’ Generation)

មិន​ជឿ​នឹង​ភ្នែក​ចំពោះ​សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ​មុន​និង​ក្រោយ​ចូល​សិល្បៈ

Yoona(Girls’ Generation)

 

មិន​ជឿ​នឹង​ភ្នែក​ចំពោះ​សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ​មុន​និង​ក្រោយ​ចូល​សិល្បៈ

Sunny(Girls’ Generation)

មិន​ជឿ​នឹង​ភ្នែក​ចំពោះ​សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ​មុន​និង​ក្រោយ​ចូល​សិល្បៈ

Tiffany(Girls’ Generation)

មិន​ជឿ​នឹង​ភ្នែក​ចំពោះ​សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ​មុន​និង​ក្រោយ​ចូល​សិល្បៈ

Sooyoung(Girls’ Generation)

មិន​ជឿ​នឹង​ភ្នែក​ចំពោះ​សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ​មុន​និង​ក្រោយ​ចូល​សិល្បៈ

Taeyeon(Girls’ Generation)

មិន​ជឿ​នឹង​ភ្នែក​ចំពោះ​សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ​មុន​និង​ក្រោយ​ចូល​សិល្បៈ

Yuri(Girls’ Generation)

មិន​ជឿ​នឹង​ភ្នែក​ចំពោះ​សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ​មុន​និង​ក្រោយ​ចូល​សិល្បៈ

Park Min Young

មិន​ជឿ​នឹង​ភ្នែក​ចំពោះ​សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ​មុន​និង​ក្រោយ​ចូល​សិល្បៈ

Song Hye Kyo

មិន​ជឿ​នឹង​ភ្នែក​ចំពោះ​សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ​មុន​និង​ក្រោយ​ចូល​សិល្បៈ

Park Jiyeon(T-ara)

មិន​ជឿ​នឹង​ភ្នែក​ចំពោះ​សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ​មុន​និង​ក្រោយ​ចូល​សិល្បៈ

Kang Sora

មិន​ជឿ​នឹង​ភ្នែក​ចំពោះ​សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ​មុន​និង​ក្រោយ​ចូល​សិល្បៈ

Yoon Eun Hye

មិន​ជឿ​នឹង​ភ្នែក​ចំពោះ​សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ​មុន​និង​ក្រោយ​ចូល​សិល្បៈ

Angelababy

មិន​ជឿ​នឹង​ភ្នែក​ចំពោះ​សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ​មុន​និង​ក្រោយ​ចូល​សិល្បៈ

Yang Mi

មិន​ជឿ​នឹង​ភ្នែក​ចំពោះ​សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ​មុន​និង​ក្រោយ​ចូល​សិល្បៈ

Li Bing Bing

 

ចុចអាន៖Taeyeon ត្រូវ​គេ​បាញ់​​ថា​លួច​ចំលង​​ស្ទីលធ្វើ​​ខ្លួន​តាម​ Avril Lavigne

 

ប្រែសម្រួល៖ សុវណ្ណផៃ
ប្រភព៖kenh14