មន្ទីរ​សាធារណការ​ដាំ​ផ្កា​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​រដ្ឋ​សភាជាតិ

​រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រី​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា មន្ទីរ​សាធារណការ និង​ដឹក​ជញ្ជូន​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​០៨ ធ្នូ​ ២០១៥ នេះ ការដ្ឋាន​កែ​លំអ​សួនច្បារ​មុខ​រដ្ឋ​សភាជាតិ បាន​ចាប់​ផ្តើម​ដាំ​ផ្កា​ថ្មី ៕