ព្រឹទ្ធ​សភាថា ការ​មិន​ចូល​ប្រជុំ​របស់​បក្ស​ប្រឆាំង​ពុំ​មែន​ជា​រឿង​ចម្លែក​ឡើយ

ព្រឹទ្ធ​សភាថា ការ​មិន​ចូល​ប្រជុំ​របស់​បក្ស​ប្រឆាំង​ពុំ​មែន​ជា​រឿង​ចម្លែក​ឡើយ