រដ្ឋាភិបាល​ស្វាគមន៍​សង្គម​ស៊ីវិល​ចូលរួម​តាក់តែង​ច្បាប់​សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន

រដ្ឋាភិបាល​ស្វាគមន៍​សង្គម​ស៊ីវិល​ចូលរួម​តាក់តែង​ច្បាប់​សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន

លោក ណែប ស៊ីនថៃ នាយក​វិទ្យាស្ថាន​តស៊ូ​មតិ និង​គោលនយោបាយ​ថ្លែង​ទៅ​កាន់​អ្នក​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​សន្ទ​នា​ជាន់​ខ្ពស់​ស្តី​ពី​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន ដែល​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌល​សហប្រតិបត្តិ​ការកម្ពុជា​ជប៉ុន ថ្ងៃទី​០៨​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ុល រស្មី/VOA)

រដ្ឋាភិបាល​ស្វាគមន៍​សង្គម​ស៊ីវិល​ចូលរួម​តាក់តែង​ច្បាប់​សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន

លោក ណែប ស៊ីនថៃ នាយក​វិទ្យាស្ថាន​តស៊ូ​មតិ និង​គោល​នយោបាយ​បាន​ផ្តល់​បទសម្ភាសន៍​ដល់​អ្នក​សារព័ត៌មាន នៅ​ក្នុង​កិច្ច​សន្ទ​នា​ជាន់​ខ្ពស់​ស្តី​ពី​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន ទាក់ទង​នឹង​ការចូលរួម​របស់​ក្រុម​សង្គម​ស៊ីវិល​នៅ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់ ស្តីពី​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន ដែល​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌល​សហប្រតិបត្តិ​ការ​កម្ពុជា​ជប៉ុន​ ថ្ងៃទី​០៨​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ុល រស្មី​/VOA)

រដ្ឋាភិបាល​ស្វាគមន៍​សង្គម​ស៊ីវិល​ចូលរួម​តាក់តែង​ច្បាប់​សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន