ក្រសួង​ការ​បរទេស​អន្តរាគមន៍​ជួយ​ពល​ការិនី​ខ្មែរ​រងគ្រោះ​៤​នាក់​ទៀត​ពី​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី

ក្រសួង​ការ​បរទេស​អន្តរាគមន៍​ជួយ​ពល​ការិនី​ខ្មែរ​រងគ្រោះ​៤​នាក់​ទៀត​ពី​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី