សហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជា​ នឹងប្រារព្វទិវាសិទ្ធិមនុស្ស នៅស្នាក់កណ្តាលរបស់ខ្លួន

ភ្នំំពេញ៖ សហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឺងរបស់ខ្លួន នៅថ្ងៃពុធ ទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ឲ្យដឹងថា ខ្លួន នឹងប្រារព្វទិវាសិទ្ធិមនុស្ស នៅស្នាក់កណ្តាលរបស់ខ្លួន នាថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥។

 

សហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជា​ នឹងប្រារព្វទិវាសិទ្ធិមនុស្ស នៅស្នាក់កណ្តាលរបស់ខ្លួន