សហគមន៍​ខ្មែរ​នៅ​រដ្ឋ​ធានី​ខេនបេរ៉ា​នឹង​មាន​វត្ដ​អារាម​ដំបូង​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ

សហគមន៍​ខ្មែរ​នៅ​ក្រុង​រដ្ឋ​ធានី​ខេនបេរ៉ា​ប្រទេស​អូស្ដ្រាលី​ឆាប់ៗ​នឹង​មាន​​វត្ដ​អារាម​ត្រឹម​ត្រូវ​របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​ធ្វើ​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ​ និង​លើក​កម្ពស់​វប្បធម៌​ប្រពៃណី​ខ្មែរ​នៅ​រដ្ឋ​ធានី​នេះ។

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

图片 表情