សម្រស់​ដៃសមុទ្រ​កំពង់បាយ នៅ​ខេត្តកំពត ធ្វើ​ឲ្យ​ទេសចរ​ភ្ញាក់ផ្អើល​

​កំពត​៖ ដៃសមុទ្រ​ដែល​ស្ថិតនៅ​មិន​ឆ្ងាយ​ប៉ុន្មាន​ពី​ទី​រួម​ខេត្តកំពត បានធ្វើ​ឲ្យ​ទេសចរ​ភ្ញាក់ផ្អើល ដោយសារតែ​ទិដ្ឋភាព​ដ៏​ស្រស់ស្អាត និង​ខ្ស​ល់​អាកាស​ល្អ​បរិសុទ្ធ​។ ដៃសមុទ្រ​ដែលមាន​ទឹក ពណ៌​ខៀវស្រងាត់ មាន​ស្ពាន​ជំនាន់​បារាំង​ឆ្លងកាត់ និង​មាន​ភ្នំ​នៅ​សងខាង​ផង​នោះ បានធ្វើ​ឲ្យ​ទេសភាព​នៃ​ទីក្រុង​កំពត កាន់តែ​ស្រស់បំព្រង​បន្ថែមទៀត​។​

​សូម​អញ្ជើញ​ទស្សនា​រូបភាព​ទេសភាព​ដៃសមុទ្រ​កំពង់បាយ នៅ​ខាងក្រោម​ដូចតទៅ​៖
សម្រស់​ដៃសមុទ្រ​កំពង់បាយ នៅ​ខេត្តកំពត ធ្វើ​ឲ្យ​ទេសចរ​ភ្ញាក់ផ្អើល​
សម្រស់​ដៃសមុទ្រ​កំពង់បាយ នៅ​ខេត្តកំពត ធ្វើ​ឲ្យ​ទេសចរ​ភ្ញាក់ផ្អើល​
សម្រស់​ដៃសមុទ្រ​កំពង់បាយ នៅ​ខេត្តកំពត ធ្វើ​ឲ្យ​ទេសចរ​ភ្ញាក់ផ្អើល​
សម្រស់​ដៃសមុទ្រ​កំពង់បាយ នៅ​ខេត្តកំពត ធ្វើ​ឲ្យ​ទេសចរ​ភ្ញាក់ផ្អើល​
សម្រស់​ដៃសមុទ្រ​កំពង់បាយ នៅ​ខេត្តកំពត ធ្វើ​ឲ្យ​ទេសចរ​ភ្ញាក់ផ្អើល​
សម្រស់​ដៃសមុទ្រ​កំពង់បាយ នៅ​ខេត្តកំពត ធ្វើ​ឲ្យ​ទេសចរ​ភ្ញាក់ផ្អើល​
សម្រស់​ដៃសមុទ្រ​កំពង់បាយ នៅ​ខេត្តកំពត ធ្វើ​ឲ្យ​ទេសចរ​ភ្ញាក់ផ្អើល​
សម្រស់​ដៃសមុទ្រ​កំពង់បាយ នៅ​ខេត្តកំពត ធ្វើ​ឲ្យ​ទេសចរ​ភ្ញាក់ផ្អើល​
សម្រស់​ដៃសមុទ្រ​កំពង់បាយ នៅ​ខេត្តកំពត ធ្វើ​ឲ្យ​ទេសចរ​ភ្ញាក់ផ្អើល​
សម្រស់​ដៃសមុទ្រ​កំពង់បាយ នៅ​ខេត្តកំពត ធ្វើ​ឲ្យ​ទេសចរ​ភ្ញាក់ផ្អើល​
សម្រស់​ដៃសមុទ្រ​កំពង់បាយ នៅ​ខេត្តកំពត ធ្វើ​ឲ្យ​ទេសចរ​ភ្ញាក់ផ្អើល​
សម្រស់​ដៃសមុទ្រ​កំពង់បាយ នៅ​ខេត្តកំពត ធ្វើ​ឲ្យ​ទេសចរ​ភ្ញាក់ផ្អើល​