រឿង TITANIC បានលេខ ២ ក្នុងការរកចំណូលបានច្រើន

រឿង TITANIC បានលេខ ២ ក្នុងការរកចំណូលបានច្រើន

ដោយមានការសរុបចំណូល ពីការដាក់បញ្ចាំងភាពយន្តនៅលើពិភពលោក ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥ រឿង AVATAR រកចំណូលបានខ្ពស់ជាងគេ បន្ទាប់មករឿង TITANIC លេខ ២ ដែលកូនក្មេងនៅស្រុកខ្មែររូបណាក៏បានទស្សនាដែរ ខ្លះមើលដល់ទៅ 2-3 ដងមិនចេះធុញ ។ មាន ១០ រឿងដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាកបានចំណូលច្រើន គឺ៖

10.រឿង Minions រកចំណូលបាន 1.157,1 លានដុល្លារ

រឿង TITANIC បានលេខ ២ ក្នុងការរកចំណូលបានច្រើន

9. រឿង Iron Man  Super Hero ដែលបានទទួលជោគជ័យនៅទូទាមអពិភពលោក ផ្តល់ចំណូលបាន 1.215,4 លានដុល្លារ

រឿង TITANIC បានលេខ ២ ក្នុងការរកចំណូលបានច្រើន

8. រឿង Frozen Disney រកចំណូលបាន 1.276,5 លានដុល្លារ

រឿង TITANIC បានលេខ ២ ក្នុងការរកចំណូលបានច្រើន

7. រឿង Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 រកចំណូលបាន 1.341,5 លានដុល្លារ

រឿង TITANIC បានលេខ ២ ក្នុងការរកចំណូលបានច្រើន

6. រឿង Avengers: Age of Ultron រកចំណូលបាន 1.405 លានដុល្លារ

រឿង TITANIC បានលេខ ២ ក្នុងការរកចំណូលបានច្រើន

5. រឿង Furious 7 ចំណូលបាន 1,514.8 លានដុល្លារ

រឿង TITANIC បានលេខ ២ ក្នុងការរកចំណូលបានច្រើន

4. រឿង Marvel’s The Avengers រកចំណូលបាន 1.519,6 លានដុល្លារ

រឿង TITANIC បានលេខ ២ ក្នុងការរកចំណូលបានច្រើន

3.Jurassic World បានចំណូល 1.668,9  លានដុល្លារ

រឿង TITANIC បានលេខ ២ ក្នុងការរកចំណូលបានច្រើន

2.Titanic អ្នកណាក៏បានទស្សនារឿងនេះដែរ សូម្បីកូនក្មេងក៏មើលជក់ដែរ ។ រឿងនេះរកចំណូលបាន 2.186,8 លានដុល្លារ

រឿង TITANIC បានលេខ ២ ក្នុងការរកចំណូលបានច្រើន

1. រឿង Avatar មានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងគេ រកចំណូលបាន 2,788 លានដុល្លារ

រឿង TITANIC បានលេខ ២ ក្នុងការរកចំណូលបានច្រើន