​ក្រសួង​អប់រំ​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​ថ្នាក់បណ្ឌិត និង​អនុបណ្ឌិត​នៅ​ហុងកុង

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន និង​កីឡា បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​មួយ​ដោយ​ប្រកាស​ជ្រើសរើស បេក្ខជន​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់បណ្ឌិត​និង​អនុបណ្ឌិត​ទៅ​បន្ត​សិក្សា​នៅ សាកលវិទ្យាល័យ លីង​ណា​ង នៅ​ទីក្រុង​ហុងកុង ប្រទេស​ចិន សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៦-២០១៧ ដោយ​ទទួលបាន​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ​ប្រចាំខែ ប្រមាណ​២០០០​ដុល្លារ​អាមេរិក សម្រាប់​ថ្នាក់បណ្ឌិត និង​ប្រមាណ​១៩០០​ដុល្លារ អាមេរិក​សម្រាប់​ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត​៕

​ក្រសួង​អប់រំ​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​ថ្នាក់បណ្ឌិត និង​អនុបណ្ឌិត​នៅ​ហុងកុង