មើលមុខ​តារា​ឆ្នើម​ជាងគេ​សម្រាប់​ពានរង្វាន់​ TVB ហុងកុង ឆ្នាំ ២០១៥

កាលពី​រាត្រី​ថ្ងៃទី ១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ទូរទស្សន៍ TVB ហុងកុង​បានរៀបចំ​ពិធីប្រគល់​រង្វាន់ (TVB ឆ្នាំ 2015) ដល់​តារា​សម្តែង តារាចម្រៀង ពិធីករ និង ពិធី​ការិនីប្រុស​ស្រី​ដែល​ឆ្នើម ព្រមទាំង​សាច់រឿង​ល្អ​ជាងគេ សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១៥ ។ ខាងក្រោម​នេះ គឺជា​បញ្ជី​ឈ្មោះ​តារា​ដែល​ឆ្នើម​ជាងគេ​សម្រាប់​ពានរង្វាន់​TVB ហុងកុង ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ​រួមមាន​៖
១.​សាច់រឿង​ល្អ​បំផុត គឺ​រឿង «Lawrence of»
២.​តួឯក​ប្រុស​ឆ្នើម​ជាងគេ គឺ​បាន​ទៅលើ​លោក ហួង ឈី​វ​សឹង ក្នុង​រឿង (Lawrence of)

មើលមុខ​តារា​ឆ្នើម​ជាងគេ​សម្រាប់​ពានរង្វាន់​ TVB ហុងកុង ឆ្នាំ ២០១៥
៣.​តួឯក​ស្រី​ឆ្នើម​ជាងគេ គឺ​បាន​ទៅលើ​នាង ហ៊ូ ទីង​ស៊ិន ក្នុង​រឿង (​ខ្មោច OT ជាមួយ​អ្នក​)

មើលមុខ​តារា​ឆ្នើម​ជាងគេ​សម្រាប់​ពានរង្វាន់​ TVB ហុងកុង ឆ្នាំ ២០១៥
៤.​តួរង​ប្រុស​ឆ្នើម​ជាងគេ គឺ​បាន​ទៅលើ​លោក វ៉ៃ ជា​ស៊ុ​ង ក្នុង​រឿង (Lawrence of)

មើលមុខ​តារា​ឆ្នើម​ជាងគេ​សម្រាប់​ពានរង្វាន់​ TVB ហុងកុង ឆ្នាំ ២០១៥
៥.​តួរង​ស្រី​ឆ្នើម​ជាងគេ គឺ​បាន​ទៅលើ​នាង យ៉ាវ ជី​លីង ក្នុង​រឿង (​ចាង​ប៉ា​វជី​)

មើលមុខ​តារា​ឆ្នើម​ជាងគេ​សម្រាប់​ពានរង្វាន់​ TVB ហុងកុង ឆ្នាំ ២០១៥
៦.​តួ​ប្រុស​ដែល​ត្រូវបាន​គេ​ស្វាគមន៍​ជា​គេ​បាន​ទៅលើ​លោក ឈើ​ន ចាន​ផេង​

មើលមុខ​តារា​ឆ្នើម​ជាងគេ​សម្រាប់​ពានរង្វាន់​ TVB ហុងកុង ឆ្នាំ ២០១៥
៧.​តួ​ស្រី​ដែល​ត្រូ​បាន​គេ​ស្វាគមន៍​ជាងគេ បាន​ទៅលើ​នាង ធាន រុយ​នី​

មើលមុខ​តារា​ឆ្នើម​ជាងគេ​សម្រាប់​ពានរង្វាន់​ TVB ហុងកុង ឆ្នាំ ២០១៥
៨.​តារាចម្រៀង​ដែល​ត្រូវបាន​គេ​ស្វាគមន៍​ជាងគេ​បាន​ទៅលើ​នាង អ៊ូ រូ​ស៊ី​

មើលមុខ​តារា​ឆ្នើម​ជាងគេ​សម្រាប់​ពានរង្វាន់​ TVB ហុងកុង ឆ្នាំ ២០១៥
៩.​សាច់រឿង​ដែល​ត្រូវបាន​គេ​ស្វាគមន៍​ជាងគេ គឺ​រឿង (​មហាយុគ​សម័យ​)

១០.​សិល្បៈករ​រីកលូតលាស់​ឆាប់រហ័ស​បាន​ទៅលើ​លោក ហុង យ៉ុង​ឆឹង​

មើលមុខ​តារា​ឆ្នើម​ជាងគេ​សម្រាប់​ពានរង្វាន់​ TVB ហុងកុង ឆ្នាំ ២០១៥
១១.​សិល្បៈការិនី​រីកលូតលាស់​ឆាប់រហ័ស​បាន​ទៅលើ នាង ឈើ​ន ខាយ​លីន​

មើលមុខ​តារា​ឆ្នើម​ជាងគេ​សម្រាប់​ពានរង្វាន់​ TVB ហុងកុង ឆ្នាំ ២០១៥
១២.​ពិធីករ និង ពិធី​ការិនី​ឆ្នើម​ជាងគេ​បាន​ទៅលើ វ៉ាង មីង​ឈន់​, ជើ​ន សាវ​ឈី​វ និង លីន ស៊ា​វ​ហ្វុ​ង ៕ គ ឡេង​
មើលមុខ​តារា​ឆ្នើម​ជាងគេ​សម្រាប់​ពានរង្វាន់​ TVB ហុងកុង ឆ្នាំ ២០១៥