អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ ប្រកាស​ឲ្យ​មន្ត្រី​ជាប់​កាតព្វកិច្ច មក​ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​និង​បំណុល​

ភ្នំពេញ: ​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ (​អ​.​ប​.​ព​) បានចេញ​ជូនដំណឹង​ដល់​បុគ្គល​ជាប់​កាតព្វកិច្ច ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​និង​បំណុល​ទាំងអស់​ដែ ល​បានប្រកាស​រួច​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៤ កន្លងមក​នោះ​ថា ការប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​និង​បំណុល តាម​របប​២​ឆ្នាំ​ម្តង ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦ នឹង​ចាប់ផ្តើម​ទទួល​ឯកសារ​ប្រកាស នៅ​ថ្ងៃទី​១​ដល់​ថ្ងៃទី​៣១​ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៦​ខាងមុខ​។​

អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ ប្រកាស​ឲ្យ​មន្ត្រី​ជាប់​កាតព្វកិច្ច មក​ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​និង​បំណុល​

អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ ប្រកាស​ឲ្យ​មន្ត្រី​ជាប់​កាតព្វកិច្ច មក​ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​និង​បំណុល​