សភា​កម្ពុជា​បង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​ចំពោះ​កិច្ច​ពិនិត្យ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​សហជីព

មេដឹកនាំ​សហជីព​កម្មករ​គាំទ្រ​លើ​ការ​បង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​ចំពោះ​កិច្ច​នៅ​រដ្ឋ​សភា​ដែល​មាន​សមាសភាព​សមាជិក​មក​ពីគណបក្ស​ធំៗ​ទាំង​ពីរ​​ដើម្បី​ពិនិត្យ​លើ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​សហជីព​។