​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ព្រមាន​ចាត់វិធានការ​ផ្លូវច្បាប់​ចំពោះ​សំណង់​សាងសង់​ដោយ​ពុំមាន​លិខិតអនុញ្ញាត​

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង​សំណង់ នៅ​ថ្ងៃទី​១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​មួយ ដោយ​ព្រមាន​ចាត់វិធានការ​តាមផ្លូវ​ច្បាប់ ចំពោះ​ម្ចាស់​សំណង់​ណា ដែល​សាងសង់​ពុំមាន​លិខិតអនុញ្ញាត​ត្រឹមត្រូវ ៕ សូម​មើល​សេចក្តីជូនដំណឹង​លម្អិត​ខាងក្រោម​៖

​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ព្រមាន​ចាត់វិធានការ​ផ្លូវច្បាប់​ចំពោះ​សំណង់​សាងសង់​ដោយ​ពុំមាន​លិខិតអនុញ្ញាត​