ក្រសួង​ធនធានទឹក​ និង ​ឧតុនិយម ជូនដំណឹង​ស្តីពី​អាកាសធាតុចាប់ពី​ថ្ងៃទី ​១៧ ដល់​ថ្ងៃទី ​២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ​

ក្រសួង​ធនធានទឹក​និង​ឧតុនិយម ជូនដំណឹង​ស្តីពី​អាកាសធាតុ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១៧ ដល់​ថ្ងៃទី​២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥
ក្រសួង​ធនធានទឹក​ និង ​ឧតុនិយម ជូនដំណឹង​ស្តីពី​អាកាសធាតុចាប់ពី​ថ្ងៃទី ​១៧ ដល់​ថ្ងៃទី ​២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥    ​

  • ក្រសួង​ធនធានទឹក​ និង ​ឧតុនិយម ជូនដំណឹង​ស្តីពី​អាកាសធាតុចាប់ពី​ថ្ងៃទី ​១៧ ដល់​ថ្ងៃទី ​២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ​已关闭评论
  • 8 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/12/15  Category:ក្នុងស្រុក