ស្ត្រី​ខ្មែរ​រងគ្រោះ៣​នាក់​ទៀត​នៅ​ម៉ាឡេស៊ី និង​ចិន ត្រូវ​បាន​ជួយ​សង្គ្រោះ

ស្ត្រី​ខ្មែរ​រងគ្រោះ៣​នាក់​ទៀត​នៅ​ម៉ាឡេស៊ី និង​ចិន ត្រូវ​បាន​ជួយ​សង្គ្រោះ