កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ តារា​សម្ដែង​មាឌ​មាំ កម្ពស់​ខ្ពស់ស្រស់​សង្ហារ និង​គួរ​ជាទីស្រឡាញ់​របស់​នារីៗ លោក អេ​​អេ​ឡិច​ ចាន់​ត្រា​ បានធ្វើ​ពិធី​ខួបកំណើត​ដ៏​ធំ​មួយ​ដែលមាន​ការចូលរួម​យ៉ាង​ច្រើន​កុះ​ករពី សំណាក់​តារា​ក្នុងស្រុក​ជាច្រើន ដោយ​រួមទាំង​តារា​សម្ដែង តារាចម្រៀង ក៏ដូចជា​មិត្តភក្ដិ​របស់ អេ​ឡិច និង​គ្រួសារ​ផ្ទាល់​ថែមទៀត​ផង។​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

​បើតាម​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​របស់​អេ​ឡិច បាន​បង្ហោះ​ថា «​ខ្ញុំ​រួចរាល់​ហើយ ជួបគ្នា​ឆាប់ៗ​អ្នក​ទាំងអស់គ្នា (I’m ready now see u guys soon)»។ ពិធី​ខួបកំណើត​នេះ ធ្វើឡើង​នៅ​ហាង​កាហ្វេ​មួយកន្លែង​ឈ្មោះ Blanc à l’aise ដែល​ស្ថិតនៅក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ហើយដោយ​មានការ​ចូល​រួម​អបអរសាទរ​យ៉ាង ច្រើន​ពី​សំណាក់​មិត្តភក្ដិ និង ​សង្គម​សិល្បៈ​យ៉ាង​ឱឡារិក។​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

​ខាងក្រោម​នេះ ជា​កម្រង​រូបភាព​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់លោក ​អេ​ឡិច​ ចាន់​ត្រា​​៖

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​

កម្រង​រូបថត​តារា​ល្បីៗ ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា​