ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ក្រើនរំលឹក​ដល់​ស្ថាប័ន​ព័ត៌មាន​ទាំងអស់​ប្រើប្រាស់​«​គោរមងារ​សម្តេច​»

រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​នៅ​ថ្ងៃទី​១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ​បានចេញ​សេចក្តីណែនាំ និង​ក្រើនរំលឹក ដល់​ស្ថាប័ន​ព័ត៌មាន​ទាំងអស់ អំពី​ការផ្សព្វផ្សាយ និង​ប្រើប្រាស់ «​គោរមងារ​សម្តេច​»៕ សូម​អាន​សេចក្តីណែនាំ​របស់​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ខាងក្រោម​នេះ​៖

ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ក្រើនរំលឹក​ដល់​ស្ថាប័ន​ព័ត៌មាន​ទាំងអស់​ប្រើប្រាស់​«​គោរមងារ​សម្តេច​»