​រដ្ឋសភា​ប្រកាស​ឲ្យ​សម​ជិ​ក សម​ជិ​ការ​ទាំងអស់​ដែលជា​ប់​កាតព្វកិច្ច​ឲ្យ​ទៅ​ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ និង​បំណុល​

រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរ​ដ្ឋ​សភា បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​មួយ ដោយ​ប្រកាស​ឲ្យ សមាជិក សមាជិការ​រដ្ឋសភា ទីប្រឹក្សា ជំនួយការ ព្រមទាំង​មន្ត្រី នៃ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​រដ្ឋ​សភា ចាប់ពី​ថ្នាក់​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ឡើង ដែល​ជាប់​កាតព្វកិច្ច ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ និង​បំណុល តាម​របប​២​ឆ្នាំ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១ ដល់​ថ្ងៃទី​៣១ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៦៕ សូម​អាន​សេចក្តីជូនដំណឹង​លម្អិត​ដូចខាងក្រោម​៖

​រដ្ឋសភា​ប្រកាស​ឲ្យ​សម​ជិ​ក សម​ជិ​ការ​ទាំងអស់​ដែលជា​ប់​កាតព្វកិច្ច​ឲ្យ​ទៅ​ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ និង​បំណុល​