កម្ពុជា​ត្រៀម​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់​គ្រ​ងចរាចរណ៍​ផ្លូវ​អាកាស​ថ្មី​ ពេល​ដែល​ការ​ឆ្លង​កាត់​នឹង​កើន​ខ្លាំង​

ស្រប​ពេល​ដែល​ចរាចរណ៍​ឆ្លង​កាត់​តាម​អាកាស​យានដ្ឋាន​របស់​កម្ពុជា​មាន​និន្នាការ​កើន​ឡើង​ខ្លាំង​ រដ្ឋលេខាធិការ​ដ្ឋាន​អាកាស​ចរណ៍​ស៊ីវិល​ខ្មែរ​កំពុង​អភិវឌ្ឍ​ប្រព័ន្ធ​នាំ​ផ្លូវ​អាកាស​ថ្មី។​ ដោយ​មាន​ជំនួយ​ឥត​សំណង​ពី​រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន​ កម្ពុជា​បាន​ទទួល​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ​សម្រាប់​គូស​ផ្លូវ​ហោះ​​ហើរ​ (PANADES Software) កាល​ពី​ម្សិល​មិញ ​តាម​រយៈ​គម្រោង​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​នាំ​ផ្លូវ​ហោះហើរ​ និង​គ្រប់​គ្រង់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​អាកាស​ថ្មី។​