​សាលា​អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង និង​ត្រៀមខ្លួន​ដើម្បី​ឡើង​ផ្សារ​ហ៊ុន​

​ភ្នំពេញៈ ក្រុមហ៊ុន Mengly J. Quach Holdings (MJH) ដែលជា​ក្រុមហ៊ុនមេ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ជាច្រើន​ដែល​វិនិយោគ​លើ​វិស័យ​អប់រំ ការថែទាំ​សុខភាព ម្ហូបអាហារ ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន និង​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ កំពុងស្ថិត​ក្រោម​ការរៀប​ចំ​រចនាសម្ព័ន្ធ​ឡើងវិញ និង​ការធ្វើ​សវនកម្ម ហើយ​គ្រោង​បំបែក​អាជីវ​កម្មវិស័យ​អប់